Portal - Szczawnica
polski
Strona główna
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


" ..... W każdej sprawie początek to rzecz najważniejsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiekolwiek istoty młode i wrażliwe „

                                                                                                                                                                                                        Sokrates

                                                                      

    TRADYCJA JEST TWOJA GODNOŚCIĄ,

TWOJĄ  DUMĄ,

TWOIM SZLACHECTWEM.

                                      wł. orkan 

Miejskie Przedszkole Publiczne  w Szczawnicy zostało otwarte w marcu 1981r.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica. Przedszkole jest placówką publiczną. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowany przy ul. Jana Wiktora 7a. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty i Wychowania.

Bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor przedszkola.

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym ( od 3 do 6 lat).


                                                                                                   KONCEPCJA PRACY

 

                                                             MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

                                                                              Nr w Szczawnicy.


Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych; ,,Ustawa o systemie oświaty" oraz aktach wykonawczych do ustawy , w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Misja przedszkola

 

WYCHOWANIE W DUCHU SZACUNKU I PRZYWIĄZANIA DO NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

 

 zapewnienie  dzieciom  poczucia bezpieczeństwa i radosnej zabawy.

 

kształcenie umiejętności twórczego  rozwiązywania problemów i wiary w możliwość osiągnięci sukcesu.

 

                                                                                             

O naszej placówce.

   W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy  DZIECKO- jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki bezpośrednio skierowanej na dziecko, jego potrzeby i spontaniczność. Spełniamy  zadania dydaktyczne opiekuńcze, wychowawcze zgodnie z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2009 r.  Wspomagamy  wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.  W swojej działalności wychowawczo – opiekuńczej  kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka . Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

Realizujemy cele wychowania przedszkolnego w tym ;

1.        wspomagamy  rozwijanie uzdolnień dzieci, oraz kształcimy  czynności intelektualne potrzebne  w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji;

2.        budujemy system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3.        kształcimy  odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4.        rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5.        stwarzamy warunki sprzyjające  wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6.        troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcamy  do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7.        budujemy  dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8.        wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9.        kształcimy u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy  patriotyczne;

10.     zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także zdobywanie  wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.    

Powyższe cele są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej i wychowawczej. Duży nacisk kładziemy na wychowanie do wartości w tym wychowanie w duchu miłości, szacunku i przywiązania do Małej Ojczyzny. Pomaga  nam bogata spuścizna   przodków i niepowtarzalny urok pienińskiej przyrody.  Wykorzystujemy tradycję, obrzędy  muzykę, tańce, legendy.  Zapraszamy do przedszkola twórców kultury, Organizujemy wycieczki na wystawy do muzeum  i po okolicy umożliwiając  dzieciom zdobywanie wiadomości rozbudzanie zainteresowań, pokochanie  i poznanie  swojej miejscowości.

Budowanie tożsamości  w tym także narodowej pozwala na zdobywanie pewności siebie tak istotnej w funkcjonowaniu człowieka w dzisiejszym świecie.

Zwracamy szczególną uwagę na wychowanie społeczne dziecka, poprzez   współdziałanie w grupie,  organizowanie widowisk , przedstawień, w których dzieci mogą  prezentować  swoje  umiejętności artystyczne, zdobywać sukces na miarę możliwości, tym samym podnosić swoją samoocenę i pewność siebie. Zachęcamy naszych wychowanków do uczestnictwa w konkursach plastycznych, wokalnych, zawodach z elementami współzawodnictwa. Aktywność naszych wychowanków wyraża się we wszystkich formach artystycznej twórczości.

  Ważnym zadaniem naszego przedszkola jest  wyznaczanie  granic właściwego zachowania, umiejętności oceniania dobra i zła. Pomagają nam w tym bajki i opowiadania  czytane przez nauczycieli oraz zapraszanych gości w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”.   Przybliżamy dzieciom wartości  ponadczasowe  takie jak miłość, przyjaźń, uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka. Wrażliwość na piękno i  dobro kształtujemy również poprzez wyjazdy do teatru i tworzenie własnych aranżacji bajek w formie widowisk słowno- muzycznych prezentowanych  rodzicom i środowisku.

Podkreślając rolę wychowania we wczesnym dzieciństwie traktujemy  je jako fundament  przyszłego, dorosłego  życia. Skupiając się na   procesie  wychowawczym  obejmujemy nim zarówno wychowanie w przedszkolu jak i w domu rodzinnym. Staramy się współpracować z rodzicami, zachęcamy ich do uczestnictwa w życiu przedszkola. Organizujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem, zapraszamy na uroczystości przedszkolne i zajęcia otwarte.

 

      Miejskie Przedszkole Publiczne zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, w tym  specjalistyczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania dla dobra dzieci. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach  konferencjach. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. Rada pedagogiczna współpracuje  z dyrektorem w ramach stałego procesu organizacji życia  przedszkolnego .  Podnoszenie jakości pracy placówki  odbywa się poprzez coroczną ewaluację procesu wychowawczo-dydaktycznego, wyciąganie wniosków i tworzenie programów naprawczych.

Przestronne sale  wyposażenie  są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, mebelki dostosowane są do wzrostu dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne rozbudzają zainteresowania i stymulują aktywność dziecka.

Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, właściwie zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw, piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki. Urządzenia posiadają atesty. Rozwiązania architektoniczne zapewniają bezpieczeństwo zabaw oraz umożliwiają obserwacje przyrodnicze.

       Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole, i przygotowania go do życia zgodnego z przyjętymi normami . Nauczyciele  badają   gotowość do podjęcia nauki w szkole  i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia  rozwijające zdolności lub wspomagające eliminowanie dysfunkcji rozwojowych.

Codzienne planowanie pracy przez nauczycieli uwzględnia cele wychowania  i nauczania oraz działanie  ukierunkowane na  rozwój aktywności dziecka. Plany pracy dostosowane są do aktualnych pór roku, świąt i  wydarzeń środowiskowych. Miesięczne plany pracy zawierają  tematy kompleksowe, cele ogólne, opracowane są w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego.

Realizacja  zadań wynikających z rozkładu materiału odbywa się  poprzez stosowania metod aktywizujących.

Do najczęściej stosowanych metod wykorzystywanych przez nauczycieli   należą;

1.Metoda dobrego startu- M. Bogdanowicz.

2.Ruchu rozwijącego W. Sherborne.

3. Techniki parateatralne , bajkoterapia

4 .Metoda Gruszczyk – Kolczyńskiej.

1.     Pedagogika zabawy Klanza.

2.     System edukacji przez ruch D. Dziamskiej

3.     Sztuka ruchu- R. Steiner.

4.     Metoda projektu.

 

Współpraca z rodzicami  przybiera następujące formy;

1.Spotkania grupowe i ogólne;

2.Uroczystości przedszkolne;

3.Dni otwarte dla rodziców;

4.Tablica ogłoszeń i tablica pt. Mamo przeczytaj;

5.Konkursy, zawody sportowe , festyny rodzinne;

6.Wycieczki i ogniska;

7. Akcja Cała Polska czyta dzieciom;

8.Akcja zbiórka surowców wtórnych;

9. Udział w  przeglądach , festynach, konkursach;

 Rodzice uczestnicząc  w zajęciach otwartych, wycieczkach i uroczystościach  mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i aktywnie angażować się w działania  na rzecz przedszkola. Rodzice corocznie wyrażają opinię na temat pracy przedszkola w anonimowych ankietach. Mają również wpływ na kształt Koncepcji Pracy Przedszkola, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

 

Tradycją przedszkola jest coroczne;

-          składanie życzeń noworocznych  pracownikom Urzędu Miasta wraz z pokazem  umiejętności wokalno- tanecznych dzieci,

-          udział w noworocznym przeglądzie artystycznym organizowanym przez ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych,

-           uczestniczenie w Festiwalu Bajki i Baśni organizowanym przez Thermaleo,

-          organizowanie Wieczoru z Teatrem na który to wieczór zapraszani są mieszkańcy miasta, a dzieci przedstawiają widowisko teatralne w oparciu o  znane bajki, lub  Jasełka na góralską nutę,

-          organizowanie  pikniku lub festynu z akcentem regionalnym.

 

Zmierzamy do tego aby absolwenci naszego przedszkola:

      -    mieli poczucie własnej wartości, byli pewni siebie,

-          znały tradycję swojego regionu , były dumne ze swojego pochodzenia,

-          przejawiały zainteresowanie muzyką, literaturą, techniką,

-      potrafiły współdziałać w zespole,

-      były zdolne do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,

-     akceptowały zdrowy styl życia i szanowały przyrodę,

-     znały granicę miedzy zabawą a niebezpieczeństwem,

-  szanowały godność  drugiego człowieka, znały zasady tolerancji,

-     posiadały zdolności nawiązywania pozytywnych relacji  z rówieśnikami i dorosłymi.

 

 

 ZADANIA PIORYTETOWE NA  LATA 2011-2014

 

1.       Wzbogacanie zakresu stosowania metod aktywizujących .

2.       Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

3.       Doskonalenie metod pracy indywidualnej.

4.       Wdrażanie pomocy  psychologiczno- pedagogicznej

5.       Doskonalenie nauczycieli w celu  zdobywania przez nich  umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych i  dodatkowych.

6.       Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania postaw patriotycznych.

7.       Doposażenie bazy w sprzęt sportowy , dydaktyczny ,w tym wyposażenie sal w nowe stoliki .półeczki do szatni.

 

 

Szczegółowe zdania wynikające z powyższej koncepcji pracy  są modyfikowane i zamieszczanie corocznie w planach pracy przedszkola stanowiących załączniki do koncepcji.

Załącznikami są również przedszkolne zestawy programów nauczania na poszczególne lata.

 

Modyfikacje Koncepcji Pracy są opiniowane przez radę pedagogiczną .

 

Zmodyfikowana Koncepcja Pracy jest przedstawiana członkom  rady rodziców.

 

Koncepcja pracy jest zamieszczona na stronie internetowej przedszkola;

- www.przedszkole.szczawnica.iap.pl

 

 Koncepcję Pracy Przedszkola opracował zespół w składzie:

1.        Łazarczyk Alicja

2.        Botor Małgorzata*

Koncepcja Pracy została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr 29 Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2010r.Interaktywna Polska
Webmaster: PNT Studio